สถิติลำดับการใช้งานภายในห้องสมุด
ลำดับที่       ถึง   
ระหว่างลำดับที่ 1 ถึง 10 จำนวน 11 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่ใช้งานภายในห้องสมุดลำดับที่
1 พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย = SE-ED's modern English - Thai dictionary (complete & updated) desk reference edition / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. 2481
2 ชีวเคมีการเกษตร = Agricultural biochemistry / นันทฤทธิ์ โชคถาวร. 2052
3 เทคโนโลยีชาวบ้าน (มติชนบท). [journal] 1513
4 พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับปรับใหม่ให้ทันโลก (พ.ศ. 2549) = Thai-English Dictionary 3rd edition (2006) / ดำเนิน การเด่น และ เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 1414
5 สรีรวิทยาของพืช = Plant physiology / ชวนพิศ แดงสวัสดิ์. 1365
6 Oxford wordpower : dictionary for Thai learners ฉบับอังกฤษ-ไทย / edited by Miranda Steel; จัดทำต้นฉบับภาษาอังกฤษ-ไทย โดย สุไร พงษ์ทองเจริญ และคณะ. 1286
7 เกษตรธรรมชาติ / อานัฐ ตันโช. 1217
8 พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด = New SE-ED's English - Thai & Thai - English (Completely revised & Updated edition) / วิทย์ บูรณธรรม. 1158
9 เกษตรธรรมชาติประยุกต์ : หลักการ แนวคิด เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย / อานัฐ ตันโช 1139
10 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่ / วันชัย จันทร์ประเสริฐ. 10510
12
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?