สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564 จำนวน 3431 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 พูดเรื่องบวกเรียกโชคดี พูดเรื่องดีเรียกความสุข ; Koun wo yobikomu kotaba no shukan / อะคิระ, อุเอะนิชิ,ปาวัน การสมใจ 441
2 โลกในศตวรรษที่ 21 : กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ = The world in the 21st century: Analytical framework of international relations / จุลชีพ ชินวรรโณ. 102
3 ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร : เล่ม 1-16 / กรมการศาสนา กองพุทธศาสนสถาน. 53
4 ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน / ยงยุทธ โอสถสภา, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และ ชวลิต ฮงประยูร. 53
5 ภาพลักษณ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้สถานการณ์วิกฤตการเมืองไทย / อัครพงค์ อั้นทอง และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 53
6 Lucky accidents in science / Daniel Stephen Halacy. 44
7 พฤติกรรมองค์การ = Organizational behavior / นพ ศรีบุญนาค. 44
8 คำศัพท์ - คำย่อ ทางการทูตและการต่างประเทศ / สถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. 44
9 สรุปความเห็นสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : เกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 44
10 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว = Tourist behavior / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. 35
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?