ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 พบ 127 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนการสอน เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ หมวดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ / สุนันทา บุญรักษา, วัฒนีย์ ปานจินดา, นัยนา สุแพง, สุดาวดี แก้วดวงโต
ชื่อผู้แต่ง สุนันทา บุญรักษา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (พอตา) (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3 / ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
ชื่อผู้แต่ง ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (พอตา) (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ปี ค.ศ. 2010 / โสภณ กฤษณะรังสรรค์, บรรณาธิการ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 616.025 ค695/4 2558
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (ฐิติชญาณ์) (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสูงอายุ / สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (พอตา) (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง บทความวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ เล่มที่ 15 การพยาบาลสุขภาพสตรี รหัสบทความ 5101-5125 พร้อมแบบทดสอบ CNEU 50 หน่วยคะแนน / ศิริพร จิรวัฒน์กุล, บรรณาธิการ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 613.04244 บ125 2558
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (ฐิติชญาณ์) (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เวชศาสตร์ปริกำเนิดทันยุค / พิมล วงศ์ศิริเดช, บรรณาธิการ ... [และคนอื่น ๆ]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (พอตา) (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน ... ที่ทุกคนควรรู้ [electronic resource-pdf] / ผู้เรียบเรียง : อาภารัตน์ มหาขันธ์, เรวดี อนุวัฒนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ AV EBJ 0014
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2564

8 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Creating a sustainable future for Thai farming sector and local communities with STI [electronic resource-pdf] / STI [สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ AV EBJ 0017
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2564

9 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Green hotel management model for creating competitive advantage in Thailand [electronic resource-article] = รูปแบบการจัดการโรงแรมสีเขียวเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในประเทศไทย / Boonyaporn Duangsa, Veerakit Saorom, and Kochtamon Wongkam [บุญญาพร ดวงสา, วีระกิตติ์ เสาร่ม และ กชธมน วงศ์คำ]
ชื่อผู้แต่ง Boonyaporn Duangsa
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2564

10 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Green industry อุตสาหกรรมสีเขียว / จำเริญ เขื่อนแก้ว
ชื่อผู้แต่ง จำเริญ เขื่อนแก้ว
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2564

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?