ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 พบ 217 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากฝาง = Development of herbal tea from caesalpinia sappan L. / นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ ภาวิณี อารีศรีสม และรุ่งทิพย์ กาวารี

2 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง การศึกษาการผลิตลําไยนอกฤดูโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรบ้านวังหม้อ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านแอ่น อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Off-season longan production participated by Baan Wangmor Farmers Group, Moo 1, Baan An sub-district, Doi Tao district, Chiangmai province / ธนภณ ทิพย์ชัย

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการปกครองเทศบาลไทย : รายงานผลการวิจัย / กฤษ เพิ่มทันจิตต์.

4 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จํากัด = Staff work life quality of Plam Spring Place Company Limited Acting Sub Lt. / ธัชกร ส่วนพราย

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล / ลีโอ ฮอว์กินส์, ไมเคิล ฮัดสัน และพอพันธ์ วัชจิตพันธ์.

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือนกในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน = Birds of Kaeng Krachan National Park / สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้.

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ค้นหาตน.....ค้นพบงาน / ปทุมมาศ ฟูทรัพย์นิรันดร์.

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง นครศรีธรรมราช / ปาริชาติ เรืองวิเศษ, บรรณาธิการ.

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของระบบการคงรูปยางด้วยกํามะถันที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของวัสดุผสมระหว่างดินและน้ำยางคอมพาวนด์ = Effect of sulfur vulcanization system on physical properties of clay/compound latex composite / นภัสถ์ จันทร์มี ฐิตินันท์ รัตนพรหม และภควัตร คําสุข

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พืชไร่ = Gnide for field crops in the tropics and the subtropics / กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ผู้แปล.

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?