ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 พบ 243 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 84 ปี 3 พฤษภาคม 2560 กรมประชาสัมพันธ์ / กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่ง กรมประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 60/0262
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สื่อโสตทัศน์ ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง มหัศจรรย์อาณาจักรแมลง = The besieged fortress. [videorecording] /
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ AV CDE 2450
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 255 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ / กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ชื่อผู้แต่ง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 60/0216
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชื่อผู้แต่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 60/0260
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2559 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ชื่อผู้แต่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 60/0208
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2559 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ชื่อผู้แต่ง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 60/0261
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2559 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) / คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.)
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 60/0258
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 60/0264
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 60/0259
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2559 สถาบันราชประชาสมาสัย / สถาบันราชประชาสมาสัย
ชื่อผู้แต่ง สถาบันราชประชาสมาสัย
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 60/0207
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?