ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 พบ 160 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง โศกนาฏกรรมสยาม : การพัฒนาและการแตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม่ / วอลเดน เบลโล, เชียร์ คันนิงแฮม และลี เค็ง ปอห์, เขียน ; สุรนุช ธงศิลา, แปล.
ชื่อผู้แต่ง เบลโล, วอลเดน
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 338.9593 บ826ศ4
วันที่สร้าง 17 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย/ คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 923.1593 จ688
วันที่สร้าง 16 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ กรณีศึกษาบ้านป่าลัน อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Learning process of farmers on the new agricultural theory: a case study of Baan Palan, Prao district, Chiangmai province / สืบศักดิ์ คงไทย
ชื่อผู้แต่ง สืบศักดิ์ คงไทย
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 630 ส736ก
วันที่สร้าง 16 ก.ค. 2561

4 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการร้านขายยาเดี่ยว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Competitive advantage strategies of standalone drugstore entrepreneurs in Muang district, Chiangmai province / สมชาย สุจา
ชื่อผู้แต่ง สมชาย สุจา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 615.13 ส241ก
วันที่สร้าง 16 ก.ค. 2561

5 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง การผลิตเห็ด = Mushroom production : เอกสารประกอบการสอนวิชา พส 413 / ดำเกิง ป้องพาล
ชื่อผู้แต่ง ดำเกิง ป้องพาล
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 635.8 ด473ก
วันที่สร้าง 16 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ให้บริการออนไลน์ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบ้านแม่สาใหม่ ตําบลโป่งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Community participation in eco-tourism destination management of Baan Maesa Mai, Pongyaeng sub-district, Maerim district, Chiang Mai province / สังข์ทอง ศรีฟองชัย
ชื่อผู้แต่ง สังข์ทอง ศรีฟองชัย
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 338.4791 ส529ก
วันที่สร้าง 16 ก.ค. 2561

7 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์การจัดกลุ่มฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จํากัด อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = An analysis of dairy cattle farm clustering of Agricultural Dairy Cattle Cooperrative Ltd. Members, Chaiprakarn district, Chiang mai province / สะท้าน โคตตะวงศ์
ชื่อผู้แต่ง สะท้าน โคตตะวงศ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 636.234 ส498ก
วันที่สร้าง 16 ก.ค. 2561

8 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง การเลี้ยงกุ้งฝอยในระบบการเลี้ยงแบบผสมผสานโดยเลี้ยงร่วมกับปลานิลและพรรณไม้น้ำบางชนิด = Lanchester's freshwater prawn (Macrobrachium lanchesteri, de Man) culture in integrated system with Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) and some aquatic plants / สาวิตรี แตงเลี่ยน
ชื่อผู้แต่ง สาวิตรี แตงเลี่ยน
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 639.68 ส687ก
วันที่สร้าง 16 ก.ค. 2561

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คัดญี่ปุ่น / กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 495.611 ค251
วันที่สร้าง 16 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำตัน / ตัน อิชิตัน ; เรียบเรียงโดย สุนิศา ลิมป์รัชตามร, ศรัณย์ ชินสุวพลา, สุธาทิพย์ ชูเกียรติโรจน์.
ชื่อผู้แต่ง ตัน ภาสกรนที
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 650.1 ต278ค
วันที่สร้าง 16 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?