วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 พบ 217 รายการ
1 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง COMPUTER. TODAY. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ค3
ฉบับที่ ปีที่ 27 ฉบับที่ 548 (พฤษภาคม 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (26 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง D+C Development and Cooperation. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ D1
ฉบับที่ Vol 44 No 5-6 (May-Jun 2017)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (7 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Food Processing. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ F30
ฉบับที่ Vol 78 No 5 (May 2017)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (87 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (9 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Fortune International. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ F22
ฉบับที่ Vol 175 No 6 (Jun 2017)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (141 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (13 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Time [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ T21
ฉบับที่ Vol 189 No 19 (19 Jun 2017)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (460 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (35 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง การเงินธนาคาร = Money & Banking. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ก2
ฉบับที่ ปีที่ 36 ฉบับที่ 422 (มิถุนายน 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (13 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (13 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง ขวัญเรือน [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ชั้นบันเทิง 6
ฉบับที่ ปีที่ 49 ฉบับที่ 1094 (มิถุนายน 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (148 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (26 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวนศาสตร์ = Thai Journal of Forestry.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว47
ฉบับที่ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (3 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิธีวิทยาการวิจัย = Journal of Research Methodology. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว96
ฉบับที่ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (28 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (4 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิธีวิทยาการวิจัย = Journal of Research Methodology. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว96
ฉบับที่ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (28 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (4 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?