วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 พบ 484 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Bloomberg Businessweek. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ B10
ฉบับที่ (13-19 Feb. 2017)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.พ. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (253 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Kmitl Science and Technology Journal [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ K2
ฉบับที่ Vol 16 No 2 (Jul.-Aug.-Sep.-Oct.-Nov.-Dec., 2016)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.พ. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (3 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง The Economist. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ E12
ฉบับที่ Vol 422 No 9028 (18-24 Feb, 2017)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.พ. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (27 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง a day [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ชั้นบันเทิง 7
ฉบับที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 198 (กุมภาพันธ์ 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.พ. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (87 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (8 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ข่าวคริสตจักร [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ข20
ฉบับที่ ปีที่ 85 ฉบับที่ 790 (กันยายน 2559)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.พ. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (116 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (5 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ประชาคมท้องถิ่น [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ป1.1
ฉบับที่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 191 (มกราคม 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.พ. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (100 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (8 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสาร มฉก.วิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว80
ฉบับที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 39 (ก.ค.-ธ.ค.2559)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.พ. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารยางพารา = Para Rubber Bulletin. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว115
ฉบับที่ ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2559)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.พ. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (31 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (4 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว198
ฉบับที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2559)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.พ. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (14 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว46.1
ฉบับที่ ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2559)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.พ. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (4 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?