วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 พบ 715 รายการ
1 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Brand Age. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ น14
ฉบับที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (185 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (9 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Forbes Asia. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ F5.1
ฉบับที่ Vol 15 No 8 (November 2019)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (19 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (15 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง The Economist. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ E12
ฉบับที่ Vol 432 No 9159 (Sep. 1st week, 2019)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (89 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (68 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารบริหารธุรกิจ (มธ.). [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว110
ฉบับที่ ปีที่ 42 ฉบับที่ 163 (ก.ค.-ก.ย. 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (52 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประภัย) (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีชาวบ้าน (มติชนบท). [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ท5
ฉบับที่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 705 (15 ตุลาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (145 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (26 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วิศวสารลาดกระบัง. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว158
ฉบับที่ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (17 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (5 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง การเงินธนาคาร. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ก2
ฉบับที่ ฉบับที่ 450 (Special Issue) (ตุลาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (63 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (36 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาธิราช journal
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว109.3
ฉบับที่ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-ส.ค. 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (7 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาธิราช journal
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว109.3
ฉบับที่ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2.1 (เม.ย.-ส.ค.2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (7 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว84.1
ฉบับที่ Vol 33 No 2 (พ.ค.-ก.ย., 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (25 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (5 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?