วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560 พบ 135 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ข่าวสมาคมยางพาราไทย [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ข9
ฉบับที่ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 27 เม.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (11 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง พลาสติก. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ พ3
ฉบับที่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 27 เม.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (82 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (6 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารครุศาสตร์ = Journal of the Faculty of Education Chulalongkon University. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว53
ฉบับที่ ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2559)
วันที่สร้างตัวเล่ม 27 เม.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (23 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารตำรวจ [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว68.1
ฉบับที่ ปีที่ 52 ฉบับที่ 449 (ต.ค.-พ.ย.-ธ.ค. 2559)
วันที่สร้างตัวเล่ม 27 เม.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (50 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (3 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารนโยบายพลังงาน.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว54.2
ฉบับที่ ฉบับที่ 117 (ธ.ค. 2559 -ม.ค. 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 27 เม.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (6 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว141.4
ฉบับที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 27 เม.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (3 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว32
ฉบับที่ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 27 เม.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (66 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (6 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ . [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว83.2
ฉบับที่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 27 เม.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (13 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารห้องสมุด. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว38
ฉบับที่ ปีที่ 60 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2559)
วันที่สร้างตัวเล่ม 27 เม.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สาส์นรัฐประศาสนศาสตร์ [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ส42
ฉบับที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 72 (กุมภาพันธ์ 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 27 เม.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (51 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (6 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?