บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 พบ 58 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของหอยทากบก (หอยหอม (Cyclophorus spp.)และหยอเดื่อ (Hemiplecta distincta)) บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย = The application of geoinformatics for evaluating suitable area for Land Snails (Cyclophorus spp. and Hemiplecta distincta) in Eastern Thailand / ฐิติมา ช่องตะคุ และคณะ
ผู้แต่ง ฐิติมา ช่องตะคุ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว208
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การประเมินลักษณะทางสัณฐานและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของปลาเสือตอลายเล็ก (Datnioides undecimradiatus (Roberts & Kottelat, 1994)) กับชนิดที่อยุ่ในสกุล Datnioides Bleeker, 1853 โดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี = Evaluation of Morphometric characteristics and genetic relationship of Northeastern Siamese tigerfish (Datnioides undecimradiatus (Roberts & Kottelat, 1994)) with other species in the genus Datnioides Bleeker / สุริยา อุดด้วง และธนาทิพย์ แหลมคม
ผู้แต่ง สุริยา อุดด้วง
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว208
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การเพิ่มผลผลิตไรแดงและปริมาณคลอเรลลาโดยใช้น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยชีววิธี = The increase on production of Moina (Moina macrocopa) and concentrated Chlorella by using Phytoplankton for bioremediation from aquaculture wasterwater / เถลิงเกียรติ สมนึก และคณะ
ผู้แต่ง เถลิงเกียรติ สมนึก
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว208
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของไส้เดือนน้ำจืดในจังหวัดเชียงใหม่ = Abundance and diversity of aquatic Worms in Chiang Mai province, Thailand / สิริฉัตร สุนทรวิภาต และประจวบ ฉายบุ
ผู้แต่ง สิริฉัตร สุนทรวิภาต
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว208
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ผลการใช้แคโรทีนอยด์จากธรรมชาติเป็นแหล่งสารสีในอาหารปลาทอง = Effect of natural carotenoid as sources of pigment in goldfish (Carassius auratus) diet / บรรเจิด สอนสุภาพ
ผู้แต่ง บรรเจิด สอนสุภาพ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว208
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ผลของความหนาแน่นของปลาต่อปริมาณธาตุอาหารในน้ำทิ้งเพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไรซ์เบอรี่ = The effect of fish stocking density on effluent nutrients for growth and yield of Riceberry / แจ่มจันทร์ เพชรศิริ, ทวีเดช ไชยนาพงษ์ และอวยชัย บุญญานุพงศ์
ผู้แต่ง แจ่มจันทร์ เพชรศิริ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 208
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ผลของความหนาแน่นต่ออัตราการเจริญเติบโตในการเลี้ยงหอยเชอรี่ด้วยหญ้ามาเลเซียในระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาด = Effect of stocking density by tropical Carpet Grass (Axonopus compressus) feed on growth of Juvenile Golden apple snail (Pomacea canaliculata) to marketable sizes / กฤติมา เสาวกูล และสำเนาว์ เสาวกูล
ผู้แต่ง กฤติมา เสาวกูล
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว208
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ผลของสีน้ำต่อการเจริญเติบโตและอัตราการอดตายของปลากระพงขาววัยรุ่นที่เลี้ยงในระบบหมุนเวียนน้ำแบบอคาโปนิกส์ = Effects of water colors on growth and survival rate of Juveniles Asian seabass (Lates calcarifer Bloch 1790) in Aquaponic systems / วิญญู บุญประเสริฐ และคณะ
ผู้แต่ง วิญญู บุญประเสริฐ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว208
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ผลของอาหารเสริมวิตามินซีต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของปลาช่อนวัยอ่อน = Effect of dietary supplementation of Vitamin C on growth performances and feed efficiency of striped snakehead fish (Channa striata) fingerlings / ธัชพล การะเกตุ, เบญจพร ชมคำ และสาธร โปร่งเกษม
ผู้แต่ง ธัชพล การะเกตุ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว208
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของการจัดการช่วงเวลาได้รับแสงต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาบู่ทรายวัยรุ่น = The effect of photoperiod manipulation on growth and survival rate of marble goby (Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852)) juveniles / อิฐสะราม แสนสุภา และคณะ
ผู้แต่ง อิฐสะราม แสนสุภา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

123456
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?