บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 พบ 167 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง "มะนาวนิ้วมือ" ที่ สวนจ่ามด พิจิตร ปลูกง่าย จำหน่าย กิโลกรัมละ 2,000 บาท (ตอนจบ) / ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ
ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ท5
วันที่สร้าง 05 มี.ค. 2564

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง "เทพสถิต สวนอินทผาลัม" ที่ชัยภูมิ จัดสวนดี ปลูกมีระบบ หมดกังวลเรื่องคุณภาพแม้อากาศแปรปรวน / ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา
ผู้แต่ง ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ท5
วันที่สร้าง 05 มี.ค. 2564

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง กระบวนทัศน์เชิงสังคม ใน นวนิยาย เรื่อง ร่มฉัตร และทวิภพ ของ ทมยันตี = Social Paradigm in Romchat and Tawipope Novets by Thamayantee / กาญจนา วิชญาปกรณ์
ผู้แต่ง กาญจนา วิชญาปกรณ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว23.2
วันที่สร้าง 05 มี.ค. 2564

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การจำลองทางคณิตศาสตร์ของสภาวะการไหลที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดตะกรันในอุตสาหกรรมนม / ณับฑล จุลวก และ แคทลียา ปัทมพรหม
ผู้แต่ง ณับฑล จุลวก
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว90
วันที่สร้าง 05 มี.ค. 2564

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การตอบปฏิเสธการแสดงความปรารถนาดีในภาษาไทย : การศึกษากลวิธีทางภาษา และข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ = The Refusal of the good intertion in Thai : A Study of Linguistic strategies and native speakers, motivational concerns /สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 05 มี.ค. 2564

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับต้นอ่อนกล้วยไม้ข้างกระและบราสโซเลลิโอคัทลียาพงค์ไดม่อน / สุมิตรา สุปินราช และ อิศร์ สุปินราช
ผู้แต่ง สุมิตรา สุปินราช
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว141
วันที่สร้าง 05 มี.ค. 2564

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ร่วมกับวรรณกรรมบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณฐาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม =Development of a Behavioral Intervention Program and Literature Therapy for Critical Internet Receiving Behavior Modification of RajabhatMahasarakham University Student /ชมพูนุท เมฆเมืองทอง และ นิรุต ถึงนาถ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 05 มี.ค. 2564

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกสมุนไพรของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสุวรณ ตำบลบ้างกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ =Cost and Return Analysis of Planting Herbs of Farmers Group in Ban Nong Suwan, Ban Klang Sub-District, Song District, Phrae Province /อารีกลม ต.ไชยสุวรรณ...[และคณะ]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 05 มี.ค. 2564

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ลักษณะของวายเปอร์สำหรับกระบวนการขัดหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ขั้นสุดท้าย / ภาคภูมิ จตุรพรสวัสดิ์ และ พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์
ผู้แต่ง ภาคภูมิ จตุรพรสวัสดิ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว90
วันที่สร้าง 05 มี.ค. 2564

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การศึกษาคำเรียกชื่อพืชในกลุ่มภาษาชาติพันธุ์ไทในเขตภาคเหนือ / อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา และ สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์
ผู้แต่ง อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว141
วันที่สร้าง 05 มี.ค. 2564

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?