บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 พบ 273 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง Effects of potein level and mangosteen peel pellets (Mago-pel) in concentrate diets on nutrient digestibility and rumen ecology in lactating dairy cows/ Thitima Norrapoke and Metha Wanapat
ผู้แต่ง Metha Wanapat
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ก4
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง Effects of sweet potato vine pellets (SWEPP) in concentrate on rumen ecology and nutrient digestibility in lactating dairy cows
ผู้แต่ง Kampanat Phesatcha
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ก4
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การศึกษาการย่อยได้ของเป็ดเทศที่ได้รับผักโขมระดับต่างๆในสูตรอาหาร/ กมลพร กำขันตี, สุรเดช พลเสน, เทอดศักดิ์ คำเหม็ง
ผู้แต่ง กมลพร กำขันตี
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ก4
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบขนาดของฮอร์โมน FSH ที่มีผลต่อการเพิ่มการตกไข่ จำนวนและคุณภาพตัวอ่อนในโคพื้นเมืองสายภาคอีสานและสายภาคกลาง/ วรวิชญ์ วราอัศวปติ, ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ และมณฑิชา พุทซาคำ
ผู้แต่ง วรวิชญ์ วราอัศวปติ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ก4
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การเสริมกรดอะมิโนกลูตามีน ไกลซีน และอะลานีน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเชื้อแบบแช่แข็งของโคนม/ ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง, ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ์ และ มณฑิชา พุทซาคำ
ผู้แต่ง ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ก4
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง บทบาทของแหล่งพืชอาหารสัตว์ต่อการผลิตแก๊สมีเทนรูเมนในหลอดทดลอง/ ฉัตรชัย แก้วพิลา, Makoto Otsuka} Keisuke Hayashi} สำราญ วิจิตรพันธ์ และกฤตพล สมมาตย์
ผู้แต่ง ฉัตรชัย แก้วพิลา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ก4
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้แหล่งโปรตีนจากไส้เดือนป่นต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่เนื้อ/ สุลีวัลย์ สุธรรมแจ่ม, เทอดศักดิ์ คำเหม็ง, สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน
ผู้แต่ง สุลีวัลย์ สุธรรมแจ่ม
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ก4
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ผลของระดับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ด้ที่กินได้ต่อคุณภาพเนื้อของโคเนื้อพันธุ์เพื้่นเมืองไทย/ นัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย และ กฤตพล สมมาตย์
ผู้แต่ง นัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ก4
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง "เด็กสมัยนี้..." ทำความเข้าใจคนรุ่นใหม่ กับสไตล์การทำงานในอนาคต / ฐานิศร์ เหราบัตย์ และ กฤตนัย บุญราช
ผู้แต่ง ฐานิศร์ เหราบัตย์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว102
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง Life long learning สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่.../ ณภัทรพงศ์ วชิรวงศ์บุรี, วรวิช ลิ้มมณีวิจิตร และ ภัสวรรณ โพธิ์เผื่อนน้อย
ผู้แต่ง ณภัทรพงศ์ วชิรวงศ์บุรี
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว102
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?