บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 พบ 93 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การฉีดสาร Abamectin และ Emamectin เข้าลำต้นเพื่อป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว (Opisina arenosella Walker) ในมะพร้าวน้ำหอม/ พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท , นลินา ไชยสิงห์, สุชาดา สุพรศิลป์ , วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูร , ชนิตา ทองแซม , วีระสิงห์ แสงวรรณ
ผู้แต่ง พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การประเมินพันธุ์อ้อยคั้นน้ำโคลนดีเด่นภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝน ในพื้นที่ดอนนาร้างจังหวัดสงขลา/ มณฑิกานธิ์ สังข์น้อย, เอมอร เพชรทอง , สมชาย ผะอบเหล็ก
ผู้แต่ง มณฑิกานธิ์ สังข์น้อย
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การปลดปล่อยธาตุอาหารและการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีในดินที่ใส่แหนแดง/ ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, พัชรินทร์ นามวงษ์ , ประไพ ทองระอา , นิศารัตน์ ทวีนุต , กานดา ฉัตรไชยศิริ
ผู้แต่ง ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์โอคราทอกซิน เอ ในธัญพืชด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry/ ฐิตาภรณ์ รัดริน, อดิศร เจตนะจิตร , รัชนี รักษ์สัตยานันท์, กนกวรรณ พลฉิม , ทวีศักดิ์ ทองงามดี
ผู้แต่ง ฐิตาภรณ์ รัดริน
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์หลักการใช้ยาสมเหตุผล
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง บ้านดิน...สะท้อนแนวคิด... คืนสู่ธรรมชาติและความเรียบง่าย/ สมพร แรกชำนาญ
ผู้แต่ง สมพร แรกชำนาญ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ม11
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพการวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยโปรแกรม Shoebox Spectrophotometer ที่ทำงานบนสมาร์ทโฟนในการวัดปริมาณฟอสฟอรัสในดิน โดยวิธีทำให้เกิดสีด้วยโมลิบดินัมบลู/ ณัฐกร อินทรวิชะ
ผู้แต่ง ณัฐกร อินทรวิชะ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ผลทางอัลลิโลพาธีของหญ้าขนต่อการงอกและการเจริญเติบโตของถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9/ สุขุมาลย์ เลิศมงคล, รุจิรา เหมือนสร้อย
ผู้แต่ง สุขุมาลย์ เลิศมงคล
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวไรซ์เบอร์รี่จากเทคนิคการชลประทาน แบบประหยัดน้ำ / สุรสิทธิ์ ปัญญวรรณศิริ, วรเดช ชินพงศ์ฐิติวัสส์ , บัญชา ขวัญยืน
ผู้แต่ง สุรสิทธิ์ ปัญญวรรณศิริ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง พิษของสารรม สารสัมผัสน้ำมันหอมระเหยผกากรองในการยับยั้งการออกลูกออกหลาน ของมอดข้าวเปลือก/ ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์, ณัฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์
ผู้แต่ง ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564

12345678910
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?