บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560 พบ 327 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ผลของตำแหน่งการติดผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโชกุน = Effect of fruiting position on Postharvest quality of Mandarin fruit cv. Shokun / พรรณิภา ยั่วยล และสุริยัณห์ สุภาพวานิช
ผู้แต่ง พรรณิภา ยั่วยล
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว26
วันที่สร้าง 27 เม.ย. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ผลของระยะความแก่แตกต่างกันและระยะเวลาเก็บรักษาต่อสารต้านอนุมูลอิสระในพริกชี้ฟ้าใหญ่ = Effect of different maturity stages and storage time on Antioxidants of Chi-Fah Yai (Capsicum annuum) fruits / เกศวรี นัยสุภาพ และคณะ
ผู้แต่ง เกศวรี นัยสุภาพ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว26
วันที่สร้าง 27 เม.ย. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ผลของระยะอายุการเก็บเกี่ยวต่อกิจกรรมเอนไซม์พอลิกาแล็กทูโรเนสและสารต้านอนุมูลอิสระของผลมะหลอด = Effect of harvesting stages on Polygalacturonase activity and Antioxidant capacity of Wild Olive (Elaeagnus latifolia) / ภัทรวรรณ เกตุเทียน และอติศักด์ รูปวงษ์
ผู้แต่ง ภัทรวรรณ เกตุเทียน
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว26
วันที่สร้าง 27 เม.ย. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ผลของระยะเก็บเกี่ยวต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เบอร์ 4 = Effect of harvesting stages on chilling injury incidence of Mango fruit cv Nam Dok Mai No.4 / ศิโรรัตน์ เตชะแก้ว และคณะ
ผู้แต่ง ศิโรรัตน์ เตชะแก้ว
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว26
วันที่สร้าง 27 เม.ย. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ผลของระยะเวลาการให้ออกซิเจนในระบบไฮโดรพอนิกส์ด้วยเทคนิคน้ำลึกต่อผลผลิตและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของคะน้าซึ่งเก็บรักษาที่อุณหภูมิแตกต่างกัน = Effects of Oxygen delivery time in deep water technique Hydroponic system on yield and postharvest quality of chinese Kales stored at different temperatures / วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
ผู้แต่ง วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว26
วันที่สร้าง 27 เม.ย. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ผลของสาร 4-Hexylresorcinol ต่อการเปลี่ยนแปลงสี กิจกรรมเอนไซม์โพลีฟีนนอลออกซิเดส และสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของลองกองหลังการเก็บเกี่ยว = Effect of 4-Hexylresorcinol on color change, Polyphenoloxidase activity and total Phenolic content of Longkong after harvest / อินทิรา ลิจันทร์พร
ผู้แต่ง อินทิรา ลิจันทร์พร
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว26
วันที่สร้าง 27 เม.ย. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ผลของสารยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลต่อคุณภาพของข่าตัดแต่งสดที่บรรจุพลาสติกย่อยสลายได้ = Effect of Anti-browning solution on quality of fresh-cut Galangal packed in blodegradable plastic bags / ยุพิน อ่อนศิริ และคณะ
ผู้แต่ง ยุพิน อ่อนศิริ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว26
วันที่สร้าง 27 เม.ย. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ผลของสารเคลือบผิวไคโทซานต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพและเคมีของมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 หั่นชิ้นพร้อมปริโภคที่อุณหภูมิ 5องศา C = Effectof a Chitosan-based coating on physical and chemical change of fresh-cut mangos (Mangifera indica L.) cv. Nam Dok Mai stored at 5'C / นันทา เป็งเนตร์, บุญส่ง แสงอ่อน และพีระศักดิ์ ฉายประสาท
ผู้แต่ง นันทา เป็งเนตร์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว26
วันที่สร้าง 27 เม.ย. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ผลของออกซิเจนความเข้มข้นสูงต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการตกกระในกล้วยไข่ = Effect of high Oxygen concentration on the expression of associated-senescent spotting genes / เพชรรัตน์ เนตรลักษณ์, ดวงกมล ศศิวัฒนพร และวชิรญา อิ่มสบาย
ผู้แต่ง เพชรรัตน์ เนตรลักษณ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว26
วันที่สร้าง 27 เม.ย. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ผลของเมทิลจัสโมเนตต่ออาการสะท้านหนาวและระบบต้านอนุมูลอิสระในผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ = Effect of Methyl Jasmonate on chilling injury and Antioxidant defense system of "Nam Dok Mai no.4 Mango fruit during low temperature storage / ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง, วารุณี จอมกิติชัย และกอบเกียรติ แสงนิล
ผู้แต่ง ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว26
วันที่สร้าง 27 เม.ย. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?