บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564 พบ 377 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง กรีนไอที: เทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและยั่งยืน / ทรงยศ สุรีรัตนันท์
ผู้แต่ง ทรงยศ สุรีรัตนันท์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว90
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การคัดเลือกคุณลักษณะสำหรับการจำแนกกิจกรรมของมนุษย์จากข้อมูลโครงร่างโดยใช้เทคนิคการคัดเลือกสองระดับ /ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การจัดทำบัญชีรายการตลอดวัฏจักรชีวิตในการขนส่งสินค้าทางรถไฟสำหรับประเทศไทย / พัชรินทร์ วรธนกุล, โสภิดา วิมานนท์ และ ธิฌาดา ศรีรัตนพันธ์
ผู้แต่ง พัชรินทร์ วรธนกุล
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว90
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การจำแนกเชื้อรา Embellisia allii สาเหตุโรคเปื้อนดำของกระเทียม ที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และการควบคุมด้วยน้ำโอโชน/ เทอดพันธ์ ธรรมรัตนพงษ์
ผู้แต่ง เทอดพันธ์ ธรรมรัตนพงษ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ก4
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การดูดซับน้ำมันหล่อเย็นโดยดินเปรี้ยวสังเคราะห์ / วิฑูรย์ กิตติถาวร, สุภาภรณ์ อุ่นปุณฑริก และ โกวิทย์ ปิยะมังคลา
ผู้แต่ง วิฑูรย์ กิตติถาวร
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว90
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การตรวจวัดไอออนตะกั่ว (II) และไอออนแคดเมีย (II) พร้อมกันโดยใช้วิธีอิน-ซิตูพลวง (III) บัสมัท (III) ฟิล์ม บนอิเล็กโทรดไส้ดินสอต้นทุนต่ำ / สิรีรัตน์ ลิศนันท์ ...[และคณะ]
ผู้แต่ง สิรีรัตน์ ลิศนันท์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว46.1
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การประมาณผลต่างค่าเฉลี่ยระหว่างสองประชากรที่แจกแจงล็อกนอร์มัล / ทองคำ ไม้กลัด และ ชนาพันธุ์ ชนาเนตร
ผู้แต่ง ทองคำ ไม้กลัด
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว90
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคความถี่สูงสำหรับการวิเคราะห์สายอากาศ / ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
ผู้แต่ง ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว90
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การผลิตน้ำเห็ดสมุนไพรสกัดพร้อมดื่ม / สุวิทย์ สุวรรณโณ และ ศิริวรรณ มากสุวรรณ์
ผู้แต่ง สุวิทย์ สุวรรณโณ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว90
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดตัวควบคุม PID ที่เหมาะสมของตัวกระตุ้นแบบเพียโซอิเล็กทริกสำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องทดสอบการอ่านเขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ / ชวพล ชลิศราพงศ์ และ จักร จันทลักขณา
ผู้แต่ง ชวพล ชลิศราพงศ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว90
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?