บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561 พบ 349 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง "การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม น้อยกว่าที่ขอคืนไว้"/ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม และดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
ผู้แต่ง ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ส40
วันที่สร้าง 22 เม.ย. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง Quota-Merit lnterface in Bangladesh Civil Service Recruitment: Need for change and Reform/ Jannatul Ferdous
ผู้แต่ง Jannatul Ferdous
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ร11
วันที่สร้าง 22 เม.ย. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง The Implementation of Successful Public Participation in Theiland/ Phinchutha Yudtra
ผู้แต่ง Phinchutha Yudtra
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ร11
วันที่สร้าง 22 เม.ย. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง Typological Discourses on the Policy Thinking/ Lee, Hae Young
ผู้แต่ง Lee, Hae Young
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ร11
วันที่สร้าง 22 เม.ย. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง กระบานการการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ถอดบทเรียนจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และเทศบาลเมืองบัวขาว/ กตัญญ แก้วหานาม,พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม
ผู้แต่ง กตัญญ แก้วหานาม
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ร11
วันที่สร้าง 22 เม.ย. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ขอคืนเงินค่า อากรแสตมป์ ได้ในกรณีใด ? ศิริพร ปิตุรักษ์พงษา
ผู้แต่ง ศิริพร ปิตุรักษ์พงษา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ส40
วันที่สร้าง 22 เม.ย. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร สารพันปัญหาภาษีอากร/ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
ผู้แต่ง สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ส40
วันที่สร้าง 22 เม.ย. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง งบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting): เครื่องมือในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมในการบริหารการพัฒนา/ ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
ผู้แต่ง ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ร11
วันที่สร้าง 22 เม.ย. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง บัญชี IFRS for SMEs ตอน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ/ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
ผู้แต่ง ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ส40
วันที่สร้าง 22 เม.ย. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ปกิณกะวิจัย: แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรชุมชนที่มีขีดสมรรถนะสูงในการพัมนาชุมชน/ สุพัตรา ยอดสุรางค์
ผู้แต่ง สุพัตรา ยอดสุรางค์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ร11
วันที่สร้าง 22 เม.ย. 2561

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?