บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 พบ 89 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง Labour attributes of demand in service industries in Thailand = คุณลักษณะของแรงงานที่เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมบริการในประเทศไทย / Sakchai Naknok
ผู้แต่ง cSakchai Naknok
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว74.1
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2563

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การจัดการชลประทานโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม(PIM)ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงในเขตโซนส่งน้ำที่ 3-4 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่/ ปริมทร์ มาระทะ, บงกชมาศ เอกเอี่ยม
ผู้แต่ง ปริมทร์ มาระทะ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว23
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2563

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การตัดแต่งกิ่งเพื่อลดขนาดทรงพุ่มของลำไย:การศึกษาความสูงที่เหมาะสม/ พาวิน มะโนชัย, วรินทร์ สุทนต
ผู้แต่ง พาวิน มะโนชัย
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว23
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2563

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและการวิเคราะห์ความไวของนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา = Actuarial Valuation and senitivity analysia of student loan fund policyd / วสุรัตน์ กลิ่นหอมรื่น และอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
ผู้แต่ง วสุรัตน์ กลิ่นหอมรื่น
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2563

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมขนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่/ นำชัย ทนุผล, ดนุวัต เพ็งอัน
ผู้แต่ง นำชัย ทนุผล
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว23
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2563

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การศึกษาความต้องการฝึกอบรมและการจัดหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนในจังหวัดแพร่/ กฤษดา พงษ์การัณยภาส, ชูชีพ ชีพอุดม
ผู้แต่ง กฤษดา พงษ์การัณยภาส
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว23
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2563

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การเชื่อมโยงทางเครือข่าย การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรมขององค์กรใหม่ ในธุรกิจภาคการเกษตรไทย = Network ties, entrepreneurial orientation and innovation of new firms in Thai agricultural business sector / ธัญนาฏ ญาณพิบูลย์, สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์ และนิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว110
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2563

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การเพิ่มจำนวนลูกโคเพศเมียในฟาร์มโคนมด้วยนวัตกรรมน้ำเชื้อแช่แข็งโคคัดเพศผลิตโดยคนไทย / เพทาย พงษ์เพียจันทร์, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ และกรวรรณ ศรีงาม
ผู้แต่ง เพทาย พงษ์เพียจันทร์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ พ16
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2563

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ข้าวโพดหวานลูกผสมคุณภาพดีพันธุ์ "หวานแม่โจ้72"/ ประวิตร พุทธานนท, ศิริชัย อุ่นศรีส่ง
ผู้แต่ง ประวิตร พุทธานนท
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว23
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2563

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร = Behavioral intention in choosing travel agent by Thai outbound tourists. Case study: Bangkok / ขวัญฤทัย เดชทองคำ และเจริญชัย เอกมาไพศาล
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว110
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2563

123456789
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?