บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 พบ 456 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้บริการศึกษาเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ เอกลักษณ์ เกิดเทศ
ผู้แต่ง เอกลักษณ์ เกิดเทศ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ส29
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ คุณลักษณะนิสิตตามหลักไตรสิกขา/ วรางคณา โสมะนันทน์
ผู้แต่ง วรางคณา โสมะนันทน์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ส29
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบของผู้นำ ต่อการควบคุณภาพภายในสำนักงานตาม ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ เพ็ญธิดา พงษ์ธานี
ผู้แต่ง เพ็ญธิดา พงษ์ธานี
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ส29
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การศึกาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อพฤติกรรม การสื่อสารของผู้บังคับบัชา บรรยากาศในการสื่อสาร และการพัฒนาตนเองของ ผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีศึกษากรมทางหลวง/ นันทิกานต์ เต็มกันทา
ผู้แต่ง นันทิกานต์ เต็มกันทา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ส29
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการของธุรกิจพาณิชย์อิเล้กทรอนิกส์ ในประเทศไทย/ ธนทัศน์ ธนีสันต์
ผู้แต่ง ธนทัศน์ ธนีสันต์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ส29
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจ ในการจ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์นมโคพร้อมดื่ม ยูเอชที ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร/ หทัยรัตน์ แซ่ลิ้ม
ผู้แต่ง หทัยรัตน์ แซ่ลิ้ม
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ส29
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง สัญญารเตือนภัยทางธุรกิจ: กรณีศึกษา บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย/ ไพรินทร์ ชลไพศาล
ผู้แต่ง ไพรินทร์ ชลไพศาล
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ส29
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง "มือวิเศษ" จากท่อพีวีซี นวัตกรรมเครื่องห่อและเก็บผลไม้ระดับชาวบ้าน / ณัฐภูมิ สุดแก้ว
ผู้แต่ง ณัฐภูมิ สุดแก้ว
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว144
วันที่สร้าง 20 มิ.ย. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง "รัฐ" จับมือ "เอกชน" ลดใช้ยา ยกระดับอาหารปลอดภัย
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ส3
วันที่สร้าง 20 มิ.ย. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง "หญ้าเนเปียร์" กับการผลิตพลังงานทดแทน / สุรีย์วัลย์ สิทธิจินดา
ผู้แต่ง สุรีย์วัลย์ สิทธิจินดา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ จ3
วันที่สร้าง 20 มิ.ย. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?