บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 พบ 26 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การตอบสนองทางสรีรวิทยาบางประการของมันสำปะหลังต่อสภาพแห้งแล้ง / วลัยพร ศะศิประภา,วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน
ผู้แต่ง วลัยพร ศะศิประภา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 07 ต.ค. 2562

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อผลผลิตสูง : ลูกผสมพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 / อรรัตน์ วงศ์ศรี,เกริกชัย ธนรักษ์, สุรกิตติ ศรีกุล
ผู้แต่ง อรรัตน์ วงศ์ศรี
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 07 ต.ค. 2562

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การประเมินความต้านทานของพืชวงศ์แตงบางชนิดต่อเชื้อ Squash leaf curl Yunnan virus / ณัฐพร บุตรนุช, วิชัย โฆสิตรัตน และสุจินต์ ภัทรภูวดล
ผู้แต่ง ณัฐพร บุตรนุช
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 06 ต.ค. 2562

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การพัฒนาสกรูอัดวัสดุเพาะเห็ดจากเศษเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว / เกรียงศักดิ์ นักผูก,สถิตย์พงศ์ รัตนคำ, สมเดช ไทยแท้
ผู้แต่ง เกรียงศักดิ์ นักผูก
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 06 ต.ค. 2562

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การหาตำแหน่งเครื่องหมายดีเอ็นเอที่อยู่ใกล้กับยีนควบคุมการเป็นหมันของเรณูข้าว IR68301S (Oryza sativa L.) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ / ศุทธนา คล้ายมงคล,ศรีประไพร ชาขอนแก่น, เกศินี พิศงาม
ผู้แต่ง ศุทธนา คล้ายมงคล
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 06 ต.ค. 2562

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพของอากาศยานไร้คนขับ (UAV) สำหรับการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคเมล็ดด่างในข้าว / พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท
ผู้แต่ง พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว27
วันที่สร้าง 06 ต.ค. 2562

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศและปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตผักบุ้ง / สุมิตร วิลัยพร
ผู้แต่ง สุมิตร วิลัยพร
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 06 ต.ค. 2562

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพิ่มปริมาณของหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็ก / อรทัย วงค์เมธา,นงคราญ โชติอิ่มอุดม
ผู้แต่ง อรทัย วงค์เมธา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 06 ต.ค. 2562

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การบำบัดเบื้องต้นทางกายภาพของผักตบชวาเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ = Physical pretereatment of water Hyacinth for biogas production / พิมพ์นรินทร์ สังขสุทธิ์, พิชญ รัชฎาววงศ์ และจักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
ผู้แต่ง พิมพ์นรินทร์ สังขสุทธิ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว84.1
วันที่สร้าง 03 ต.ค. 2562

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การลดปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนที่ใช้ในถังปฏิกรณ์ดีไนทริฟิเคชันฟลูอิดไดซ์เบดที่ไม่มีการเวียนน้ำกลับ = Reducing C-source in Non-recycling denitrification fluidized bed reactor / สุภาณี โนใหม่ และคณะ
ผู้แต่ง สุภาณี โนใหม่
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว84.1
วันที่สร้าง 03 ต.ค. 2562

123
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?