บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 พบ 585 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การพัฒนาคอร์สแวร์แบบใช้โครงการเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้แบบยูนิควิตัสสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข, เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี : บูรณาการอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 / ศุภฤกษ์ ทานาค

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานแนะแนวของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม / เจษฎา บุญมาโฮม

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูบรรจุใหม่ในการจัดการเรียนการสอน : โดยการ coaching และ mentoring โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 / สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์, ปัญญา ศิริโชติ

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ของวัยรุ่นในสถานศึกษา / ปวิธ สิริเกียรติกุล, สุเมษย์ หนกหลัง

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการปรับตัวเพื่อการแข่งขันของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดอินโดจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / วงศ์ธีรา สุวรรณิน

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การศึกษาการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมผู้ประกอบการ / ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การศึกษาและพัฒนาการใช้แหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี / มัทนียา พงศ์สุวรรณ

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / พิชญวดี รุ่งเรืองปรัชญา,เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การเรียนการสอนเคมีโดยใช้แนวคิด 3 ระดับ / บุษรี เพ่งเล็งดี

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?