บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 พบ 49 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษาผสานการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามที่มีต่อความเข้าใจมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย / เลิศนารี รอดกำเนิด และชลาธิป สมาหิโต
ผู้แต่ง เลิศนารี รอดกำเนิด
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว79
วันที่สร้าง 17 พ.ย. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง "การแปรผัน" โดยการใช้ฮิวริสติกส์ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ / ศรีวรรณ ลีละพันธ์ และต้องตา สมใจเพ็ง
ผู้แต่ง ศรีวรรณ ลีละพันธ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว79
วันที่สร้าง 16 พ.ย. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง กระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ = Electrospinning for biomedical applications / อรวรรณ สุวรรณทอง
ผู้แต่ง อรวรรณ สุวรรณทอง
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว93
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การพัฒนาศัพท์นักเรียน / สุรศักดิ์ หลาบมาลา
ผู้แต่ง สุรศักดิ์ หลาบมาลา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว143.1
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การหาขอบเขตล่างของความน่าจะเป็นของการส่งผ่านในปัญหาการกระเจิงทางควอนตัมใน 1 มิติ = Lower bounds on transmission probabilities in one-dimensional Quantum scattering problems / ไตรทศ งามปิติพันธ์ และเพชรอาภา บุญเสริม
ผู้แต่ง ไตรทศ งามปิติพันธ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว93
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การเรียนรู้ เรื่อง คุณธรรมในญี่ปุ่น / ภัทณิดา พันธุมเสน
ผู้แต่ง ภัทณิดา พันธุมเสน
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว143.1
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การใช้งานและความเป็นพิษของสารตัวเติมเสริมแรงในอุตสาหกรรมยาง = The use and toxicity of the filler reinforcement in rubber industry / โฉมศรี ศิริวงศ์
ผู้แต่ง โฉมศรี ศิริวงศ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว93
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ความผิดปกติของกระดองเต่าเหลือง Indotestudo elongata (Blyth,1853) ที่บ้านกอก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น = Shell anomalies in the Elongated Tortoise indotestudo elongata (Blyth,1853) at Ban Kok village, Amphur Muncha Kriri, Khon Kaen province / กัลยา ศรีประทีป และวรัญญู พรหมกุล
ผู้แต่ง กัลยา ศรีประทีป
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว93
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรในธรรมชาติของนกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata) = Genetic diversity in wild populations of the Scaly-breasted Munia (Lonchura punctulata) / อำพร แก้วแสงสุข, วังวร สังฆเมธาวี และวีระชัย สายจันทา
ผู้แต่ง อำพร แก้วแสงสุข
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว93
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ปัญหาคลาสสิกภาคขยายปัญหาหนึ่งในวิชาเรขาคณิต = An extending classical problem in geometry / ลาวัณย์ รัตนจันทร์, เล็ก แซ่จิว และอาทิตย์ อินทรสิทธิ์
ผู้แต่ง ลาวัณย์ รัตนจันทร์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว93
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560

12345
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?