ช่วยเหลือ
รหัสห้องสมุด (แหล่งข้อมูลอ้างอิง)
อักษรย่อชื่อห้องสมุดและแหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลเฉพาะทาง
ARDA-N ฐานข้อมูลของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) : สวก.
DOA กรมวิชาการเกษตร
NRCT สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
LC ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย (เฉพาะฐานข้อมูลงานวิจัยลำไย)
OC ศูนย์วิทยาการกล้วยไม้ (เฉพาะฐานข้อมูลงานวิจัยกล้วยไม้)
STKS ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ฯ สวทช.
TDC Thailand Digital Collection ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม เครือข่ายห้องสมุดของไทย
TNRR คลังข้อมูลงานวิจัยไทย สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (กรณี * คือ update ข้อมูลถึงปัจจุบัน)
BUU มหาวิทยาลัยบูรพา
CMU* มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CU* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
KKU* มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KMITL* สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
KMITNB* มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ
KMITT มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี
KU* มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
MFL มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
MJU* มหาวิทยาลัยแม่โจ้
MSU* มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
MU* มหาวิทยาลัยมหิดล
NIDA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
NU* มหาวิทยาลัยนเรศวร
PSU-P มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
PSU-S มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
RU* มหาวิทยาลัยรามคำแหง
STOU มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
SU* มหาวิทยาลัยศิลปากร
SUT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
SWU มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ
TU มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
UBU มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
UP มหาวิทยาลัยพะเยา
WU มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อื่นๆ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น
CMRU มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
PUU สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

การค้นโดยใช้คำนำหน้า
การค้นโดยระบุ คำนำหน้า (Prefix) เพื่อบอกประเภทการค้น
ให้กับระบบนั้นจะทำให้การค้นหารวดเร็วขึ้นและได้ผลการค้นหาที่ตรงกับ
ความต้องการมากขึ้น โดยรูปแบบการใช้งานคือ

[Prefix][คำค้น]

ตัวอย่าง ต้องการค้นชื่อเรื่องที่มีคำว่า "คอมพิวเตอร์" ให้พิมพ์ว่า

ti=computer

โดยความหมายของคำนำหน้า (prefix) ของระบบมีดังนี้
1. ti: คือ ชื่อเรื่อง(คำขึ้นต้น)
2. ti= คือ ชื่อเรื่อง(คำสำคัญ)
3. au: คือ ผู้แต่ง(คำขึ้นต้น)
4. au= คือ ผู้แต่ง(คำสำคัญ)
5. ti: คือ ชื่อเรื่อง(คำขึ้นต้น)
6. ti= คือ ชื่อเรื่อง(คำสำคัญ)
7. su: คือ หัวเรื่อง(คำขึ้นต้น)
8. su= คือ หัวเรื่อง(คำสำคัญ)
9. lc: คือ เลขเรียก LC
10. nc: คือ เลขเรียก NLM
11. dc: คือ เลขเรียก Dewey
12. loc: คือ เลขเรียก Local
13. bn: คือ เลข ISBN
14. sn: คือ เลข ISSN
15. bib= คือ เลข Bib
16. bar: คือ รหัส
17. se: คือ ชื่อชุด(คำขึ้นต้น)
18. se= คือ ชื่อชุด (คำสำคัญ)
19. all= คือ ไม่กำหนด
20. jn: คือ ชื่อวารสาร(คำขึ้นต้น)
21. jn= คือ ชื่อวารสาร(คำสำคัญ)
22. yr= คือ ปีที่พิมพ์
23. ta= คือ tag ที่ผู้ใช้กำหนด

http://opac.psu.ac.th

จองทรัพยากร
การจอง คือการแสดงความต้องการยืมทรัพยากร ที่มีสมาชิกท่านอื่น
ยืมออกจากห้องสมุดไปทำให้ไม่สามารถยืมได้ทันที ต้องรอให้คนที่ยืมไป
นำมาคืนก่อน โดยระบบจะมีการจัดลำดับคิวการมารับตัวเล่ม และมีการแจ้ง
เตือนให้มารับตัวเล่ม โดยการจองนั้นจะระบุตัวเล่ม หรือไม่ก็ได้ หากไม่ระบุ
ตัวเล่มจะสามารถจองได้เมื่อตัวเล่มของทรัพยากร ถูกยืมอยู่ทั้งหมดเท่านั้น

โดยมีวิธีการจองดังนี้
1. ค้นหาทรัพยากรที่ต้องการจอง
2. เลือกทรัพยากร กดปุ่ม "จอง"
3. หากยังไม่เข้าสู่ระบบ ปุ่มจะไม่สามารถใช้งานได้

เปลี่ยนรหัสผ่าน
การเปลี่ยนรหัสผ่านที่ทำผ่าน OPAC นั้นจะมีผลเฉพาะกับรหัสของ
ระบบ ALIST เท่านั้น ในการเข้าใช้งานระบบการเปลี่ยนผ่านช่องทางนี้
จะไม่กระทบกับ ระบบทะเบียน และระบบ E-manage

โดยมีวิธีการดังนี้
1. เลือกเมนู "สมาชิก" > "ข้อมูลสมาชิก" > "เปลี่ยนรหัสผ่าน"
2. ป้อนรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่าน
3. หากต้องการส่งไปยังอีเมลให้เลือก "ส่งไปยังอีเมล"
4. กดปุ่ม "เปลี่ยน"

การยืมต่อทรัพยากร
การยืมต่อ คือการเลื่อนวันส่งคืนทรัพยากร โดยจำนวนครั้งในการยืม
ต่อ และจำนวนวันที่เลื่อนออกไปนั้น ขึ้นอยู่กับ ประเภทสมาชิกและประเภท
ทรัพยากร

โดยมีวิธีการยืมต่อดังนี้
1. เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู "สมาชิก" > "รายการยืมทรัพยากร"
2. เลือกรายการทรัพยากรที่ต้องการยืมต่อ
3. กดปุ่ม "ยืมต่อ"
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?