ช่วยเหลือ
คำอธิบายประเภททรัพยากร
ชื่อภาษาไทย : ชื่อภาษาอังกฤษ : ตัวอักษรที่จะปรากฏที่สันหนังสือ (ต้องจดด้วยเพื่อนำไปค้นหาที่ชั้น)

รายงานการวิจัย/ภาษาไทย : Research Reports/Thai : รว
รายงานการวิจัย/ภาษาอังกฤษ : Research Reports/English : RES
AV Material-English : AV Material-English
AV Material-Thai : AV Material-Thai
CD ประกอบรายงานวิจัย : CD with Research
CD ประกอบวิทยานิพนธ์ : CD with Thesis
CD ประกอบหนังสือ : CD with Book
CD ประกอบหนังสือ SET : CD with BookSET
CD-ภาพยนตร์(สำรอง) : CD-Movies (Reserve)
Pocket Book : Pocket Book : PB
จดหมายเหตุ/ระพี สาคริก : Archive/Rapee
นวนิยาย/ภาษาอังกฤษ : Fictions/English : F
นวนิยาย/ภาษาไทย : Fictions/Thai : น
ปัญหาพิเศษ : Special Problems :
พจนานุกรม : Dictionary : Dict
รายงานประจำปี/ภาษาอังกฤษ : Annual Reports/English : รป
รายงานประจำปี/ภาษาไทย : Annual Reports/Thai : Annr
วารสารเย็บเล่ม/ภาษาอังกฤษ : Periodicals-Bound/Thai
วารสารเย็บเล่ม/ภาษาไทย : Periodicals-Bound/English
วารสารเล่มปลีก/ภาษาอังกฤษ : Periodicals/English
วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทย : Periodicals/Thai
วิทยานิพนธ์/ภาษาอังกฤษ : Theses/English : Th
วิทยานิพนธ์/ภาษาไทย : Theses/Thai : Th
สารานุกรม : Encyclopedia : Ency
สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อังกฤษ) : สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อังกฤษ) : MJU
สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ไทย) : สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ไทย) : มจ
สิ่งพิมพ์รัฐบาล/ภาษาอังกฤษ : Government Publications/English : GP
สิ่งพิมพ์รัฐบาล/ภาษาไทย : Government Publications/Thai : สร
หนังสือตลาดหลักทรัพย์อังกฤษ : SET : SET
หนังสือตลาดหลักทรัพย์ไทย : SET : SET
หนังสือทั่วไป/ภาษาอังกฤษ : Books/English : -
หนังสือทั่วไป/ภาษาไทย : Books/Thai : -
หนังสือบริจาค : Donated Books
หนังสือสำรอง : Reserved Books
หนังสือหายาก/ภาษาอังกฤษ : Rare Books/English : Rare/eng
หนังสือหายาก/ภาษาไทย : Rare Books/Thai : Rare/th
หนังสืออ้างอิง/ภาษาอังกฤษ : Reference Books/English : R
หนังสืออ้างอิง/ภาษาไทย : Reference Books/Thai : อ
หนังสือเก่า/ภาษาอังกฤษ : Old Books/English : Old
หนังสือเก่า/ภาษาไทย : Old Books/Thai : เก่า
หนังสือเก่าหลังปี 2520 : หนังสือเก่าหลังปี 2520

สถานที่จัดเก็บ
หนังสือบริจาคชั้นปิด (ชั้น 1) : Closed shelve-Donate (1st Floor)
หนังสือเก่าชั้นปิด (ชั้น 1) : Closed shelve-Old Book (1st Floor)
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2) : Book Shelve (2nd Floor)
ชั้นแสดงหนังสือใหม่ (ชั้น 2) : New Arrivals (2nd Floor)
พื้นที่นั่งอ่าน (ชั้น 2) : Reading Area (2nd Floor)
มุมภาษา (ชั้น 2) : Language Learning Corner (2nd Floor)
เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน : Circulation Desk
SET Corner (ชั้น 2) : SET Corner (2nd Floor)
หนังสือบริจาค (ชั้น 2) : Donated Book (2nd Floor)
ห้องจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุฯ (ชั้น 3) : ห้องจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุฯ (ชั้น 3)
ชั้นวารสาร (ชั้น 3) : ชั้นวารสาร (ชั้น 3)
ห้องจดหมายเหตุฯ (ชั้น 3) : Archives Room (3rd Floor)
ห้องสื่อโสตทัศน์ (ชั้น 3) : Audio Visual Room (3rd Floor)

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ : Faculty of Science
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ : Faculty of Fisheries and Aquatic Resource
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ : Faculty of Business Administration Library
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม : Faculty of Architecture and Environmental Design
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร : Faculty of Agricultural Production
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร : Lamae Development Project Library
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ : Maejo-Phrae Library Campus
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร : Faculty of Engineering Library
ห้องสมุดคณะสัตวศาสตร์ : Faculty of Animal Science

ห้องสมุดสาขา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Library
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม : Faculty of Architecture and Environmental Design Library
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร : Faculty of Agricultural Production Library
ห้องสมุดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี : Faculty of Animal Science and Technology Library
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ : Faculty of Business Administration Library
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร : Faculty of Engineering And Agro-Industry Library
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ : Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources Library
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ : Faculty of Science Library
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร : Maejo University Chumphon Library
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ : Maejo University Phrae Library

การค้นโดยใช้คำนำหน้า
การค้นโดยระบุ คำนำหน้า (Prefix) เพื่อบอกประเภทการค้น
ให้กับระบบนั้นจะทำให้การค้นหารวดเร็วขึ้นและได้ผลการค้นหาที่ตรงกับ
ความต้องการมากขึ้น โดยรูปแบบการใช้งานคือ

[Prefix][คำค้น]

ตัวอย่าง ต้องการค้นชื่อเรื่องที่มีคำว่า "คอมพิวเตอร์" ให้พิมพ์ว่า

ti=computer

โดยความหมายของคำนำหน้า (prefix) ของระบบมีดังนี้
1. ti: คือ ชื่อเรื่อง(คำขึ้นต้น)
2. ti= คือ ชื่อเรื่อง(คำสำคัญ)
3. au: คือ ผู้แต่ง(คำขึ้นต้น)
4. au= คือ ผู้แต่ง(คำสำคัญ)
5. ti: คือ ชื่อเรื่อง(คำขึ้นต้น)
6. ti= คือ ชื่อเรื่อง(คำสำคัญ)
7. su: คือ หัวเรื่อง(คำขึ้นต้น)
8. su= คือ หัวเรื่อง(คำสำคัญ)
9. lc: คือ เลขเรียก LC
10. nc: คือ เลขเรียก NLM
11. dc: คือ เลขเรียก Dewey
12. loc: คือ เลขเรียก Local
13. bn: คือ เลข ISBN
14. sn: คือ เลข ISSN
15. bib= คือ เลข Bib
16. bar: คือ รหัส
17. se: คือ ชื่อชุด(คำขึ้นต้น)
18. se= คือ ชื่อชุด (คำสำคัญ)
19. all= คือ ไม่กำหนด
20. jn: คือ ชื่อวารสาร(คำขึ้นต้น)
21. jn= คือ ชื่อวารสาร(คำสำคัญ)
22. yr= คือ ปีที่พิมพ์
23. ta= คือ tag ที่ผู้ใช้กำหนด

http://opac.psu.ac.th

จองทรัพยากร
การจอง คือการแสดงความต้องการยืมทรัพยากร ที่มีสมาชิกท่านอื่น
ยืมออกจากห้องสมุดไปทำให้ไม่สามารถยืมได้ทันที ต้องรอให้คนที่ยืมไป
นำมาคืนก่อน โดยระบบจะมีการจัดลำดับคิวการมารับตัวเล่ม และมีการแจ้ง
เตือนให้มารับตัวเล่ม โดยการจองนั้นจะระบุตัวเล่ม หรือไม่ก็ได้ หากไม่ระบุ
ตัวเล่มจะสามารถจองได้เมื่อตัวเล่มของทรัพยากร ถูกยืมอยู่ทั้งหมดเท่านั้น

โดยมีวิธีการจองดังนี้
1. ค้นหาทรัพยากรที่ต้องการจอง
2. เลือกทรัพยากร กดปุ่ม "จอง"
3. หากยังไม่เข้าสู่ระบบ ปุ่มจะไม่สามารถใช้งานได้

เปลี่ยนรหัสผ่าน
การเปลี่ยนรหัสผ่านที่ทำผ่าน OPAC นั้นจะมีผลเฉพาะกับรหัสของ
ระบบ ALIST เท่านั้น ในการเข้าใช้งานระบบการเปลี่ยนผ่านช่องทางนี้
จะไม่กระทบกับ ระบบทะเบียน และระบบ E-manage

โดยมีวิธีการดังนี้
1. เลือกเมนู "สมาชิก" > "ข้อมูลสมาชิก" > "เปลี่ยนรหัสผ่าน"
2. ป้อนรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่าน
3. หากต้องการส่งไปยังอีเมลให้เลือก "ส่งไปยังอีเมล"
4. กดปุ่ม "เปลี่ยน"

การยืมต่อทรัพยากร
การยืมต่อ คือการเลื่อนวันส่งคืนทรัพยากร โดยจำนวนครั้งในการยืม
ต่อ และจำนวนวันที่เลื่อนออกไปนั้น ขึ้นอยู่กับ ประเภทสมาชิกและประเภท
ทรัพยากร

โดยมีวิธีการยืมต่อดังนี้
1. เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู "สมาชิก" > "รายการยืมทรัพยากร"
2. เลือกรายการทรัพยากรที่ต้องการยืมต่อ
3. กดปุ่ม "ยืมต่อ"
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?