ข้อมูลบรรณานุกรม  #53476    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานการสัมนาความก้าวหน้าของงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ : ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก เชียงใหม่ 20-23 มกราคม 2530 / กรมวิชาการเกษตร, สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร.
เลขหมู่631.521 ว516ร
ลักษณะทางกายภาพ302 หน้า. : ตาราง.
หัวเรื่องเมล็ดพันธุ์
 ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
 กะหล่ำ -- เมล็ดพันธุ์
 หญ้ารูซี่ -- เมล็ดพันธุ์
 ทานตะวัน -- เมล็ดพันธุ์
 ถั่วลาย -- เมล็ดพันธุ์
 แตงกวา -- เมล็ดพันธุ์
 ผักกาดหอม -- เมล็ดพันธุ์
 มังคุด -- เมล็ดพันธุ์
 ข้าวโพด -- เมล็ดพันธุ์
 สน -- เมล็ดพันธุ์
 พืชอาหารสัตว์ -- เมล็ดพันธุ์
 ถั่วลิสง -- เมล็ดพันธุ์
 เลี่ยน -- เมล็ดพันธุ์
 ดองดึง (พืช) -- เมล็ดพันธุ์
 ถั่วเขียว -- เมล็ดพันธุ์
 ถั่วเวอราโนสไตโล -- เมล็ดพันธุ์
 ถั่ว -- พันธุ์ขอนแก่นสไสไล -- เมล็ดพันธุ์
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท. : ม.ป.พ.) , 2535.
เนื้อหาสารบัญ :การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เหลืองโดยใช้วัสดุดูดความชื้นภายในภาชนะปิดผนึก /จิณณจาร์ เศรษฐสุข และ ประนอม ศรัยสวัสดิ์--การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวสารลีในภาชนะต่าง ๆ /พรนิภา เลิศศิลป์มงคล, สุภาวดี ตั้งธีระวัฒน์, ปราโมทย์ พรสุริยา และ กนก อุไรสกุล.--ระบบการบรรจุเมล็ดพันธุ์แบบเวียแพ็ค /สุขเกษตร จิตรสิงห์.--ศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักตระกูลกะหล่ำที่นำเข้าตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 /อัจฉรี พรพินิจสุวรรณ, วิไล เสือดี, กิตติยา ศักดานุวงศ์ และ ปราณี สืบศิริ.--อายุการเก็บรักษาและระยะพักตัวของเมล็ดหญ้ารูซี่ที่เก็บรักษาในสภาพต่าง ๆ กัน /พิมพาพร เทวาหุดี และ คำพันธ์ ศิริสมภาร.--การศึกษาอิทธิพลของการเก็บเกี่ยวล่าช้า วิธีการนวดและการเก็บรักษาในสภาพต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (Glycine max. (L). Meer) /อนงค์ รัตนอุบล และ สุนันทา จันทากูล.--ผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อ คุณภาพในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน /นงลักษณ์ ประกอบบุญ.--ผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ต่าง ๆ /นงลักษณ์ ประกอบบุญ และสุรัตน์ นักหล่อ.--คุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ปี พ.ศ.2528-2530 /อัจฉรี พรพินิจสุวรร.--การศึกษาวิธีการแก้การพักตัวของเมล็ดถั่วลายเซนโตซีม่า /ทรงศักดิ์ จุนถิระพงศ์ และ ธนีนาฏ สมบัติศิริ.--อิทธิพลของอายผลที่มีต่อการพักตัวของเมล็ดพันธุ์แตงกวา /จรัญ ดิษฐไชยวงศ์, นรินทร์ พูลเพิ่ม, สมถวิล ศศิผลิน, มาโนช ทองเจียม และ ชำนาญ ทองกลัดฬ--ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ในระยะเก็บเกี่ยวต่าง ๆ กัน /ฉายแสง ไผ่แก้ว, พิมพาพร เทวาหุดี, สมจิตร อินทรมณี, กานดา นาคมณี และ วัชรินทร์ บุญภักดี.--การพัฒนาและแก่ของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมชนิดต่าง ๆ /สุเทวี ศุขปราการ และ สุรพงษ์ รัตรโกศล.--อิทธิพลของขนาดเมล็ดที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มังคุด /โสภาพรรณ เพชรสุวรรณ และ สุภาพรรณ นามวงศ์พรหม.--ลักษณะพื้นผิวเมล็ดวัชพืชบางชนิดในประเทศไทย /จันทร์เพ็ญ ประคองวงศ์ และ เคนจิ โนดะ.--การศึกษาคุณภาพของเมล็ดเขียวในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง /ธวัชชัย ทีฆชุณเถียร, ชูศรี บุญโยม และ เสริม ฉิมทอง.--ความก้าวหน้าในการผลิตและพัฒนาคุณภาพเมล็ดสน /กมล วิศุภกาญจน์.--การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ในกรมปศุสัตว์ /ฉายแสง ไผ่แก้ว และ พิมพาพร เทวาหุดี.--การผลิตเมล็ดพันธุ์หลักถั่วเหลือง /กัลยา รัตนถาวร.--ความร่วมมือของภูมิภาคอาเซียนในด้านเมล็ดไม้ /พิศาล วสุวานิช.--ผลการลดความชื้นเมล็ดถั่วลิสงที่อบในโรงบ่มใบยาสูบต้นแบบ โดยใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพของแหล่งน้ำพุร้อน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ /สวิก เพ็งอ้น, สราญ เพิ่มพูล, สุรศักดิ์ ศรีธัญญา, ชูศักดิ์ จันทนพศิริ และ เธียรชัย สันดุษฏี.--การใช้สารรมฟอสฟีนลดความสูญเสียของเมล็ดพันธุ์ข้าว จากแมลงศัตรูในโรงเก็บ /ไพฑูรย์ อุไรรงค์, ประสูติ สิทธิสรวง, กิติยา กิจควรดี และ นิพนธ์ มาฆทาน.--การป้องกันกำจัดแมลงทำลายเมล็ดพันธุ์พืชโดยสารฆ่าแมลง /ชูวิทย์ ศุขปราการ, พรทิพย์ วิสารทานนท์ และ บุษรา พรหมสถิต.--การแช่เมล็ดพันธุ์ในสาร Organic solvenis /ภาณี เตมีศักดิ์, เพื่อนแก้ว หัสดิเสวี และ กาญจน์ จันทร์ลอย.--ผลของการเร่งอายุและสภาพออสโมติกที่มีต่อการงอก /หทัยรัตน์ บุญเฉลียว, สุภาพรรณ นามวงศ์พรหม และสุรีย์ ภูมิภมร.--วิธีการกระตุ้นกางอกของเมล็ดดองดึง /ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร, มาน์ศรี มาลีวงษ์ และ สุเทวี ศุขปราการ.--เชื้อรา Macrophomina phaseotina ในถั่วเขียวผิวดำ /กัญจา พุทธสมัย.--งอกและการคงอยู่ของ Hard Seed หลังการปลูกของเมล็ดถั่ว เวอราโนสไตโล และขอนแก่นสไตโล /พิมพาพร เทวาหุดี, ฉายแสง ไผ่แก้ว, ชะเล็ก เสรีพันธ์พานิช และ วัชรินทร์ บุญภักดี.--ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจสอบความงอกในห้องปฏิบัติการความงอกในไร่ และค่าการนำไฟฟ้าของเมล็ดพันธ์ถั่วลิสงไทนาน 9 /ธนีนาฏ สมบัติศิริ, สมจินตนา ทุมแสน, อานนท์ วาทยานนท์ และ มณเฑียร โสมภีร์.--
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
35001000367471631.521 ว516ร ฉ. 1สิ่งพิมพ์รัฐบาล/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หนังสือเก่าชั้นปิด B (ชั้น 1)   ติดต่อเจ้าหน้าที่
35001000367463631.521 ว516ร ฉ. 2สิ่งพิมพ์รัฐบาล/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หนังสือเก่าชั้นปิด B (ชั้น 1)   ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?