ข้อมูลบรรณานุกรม  #107777    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่องวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. [journal]
เลขหมู่ / เลขชั้นวารสารว46.1
หัวเรื่องวิจัย -- วารสาร
 วิทยาศาสตร์ -- วารสาร
 เทคโนโลยี -- วารสาร
ISSN0125-278X
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2520.
เอกสารเชื่อมโยงhttps://www.kmutt.ac.th/rippc/online.htm
MJU มี :

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1-2 (มิ.ย. - ธ.ค. 2540)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1-2 (มิ.ย. - ธ.ค. 2541)
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค. - ธ.ค. 2542)
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1(ม.ค. 2543) - ปีที่ 41 ฉบับที่ 4(ต.ค.-ธ.ค.2561) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 41 ฉบับที่ 4(ต.ค.-ธ.ค.2561)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
6106006838ว46.1 ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2561)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6106006588ว46.1 ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2561)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6106007599ว46.1 ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.2561)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6106005968ว46.1 ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2561)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6106008243ว46.1 ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6106005637ว46.1 ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2560)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6006001700ว46.1 ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2560)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6006001752ว46.1 ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) ฉ2วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
 ว46.1 ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   ได้รับแล้ว
 ว46.1 ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2559)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   ได้รับแล้ว
1234
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1ม.ค. 254301 ม.ค. 25431รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2พ.ค. 254301 พ.ค. 25431รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 23 ฉบับที่ 3ก.ย. 254301 ก.ย. 25431รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1ม.ค. 254401 ม.ค. 25441รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2พ.ค. 254401 พ.ค. 25441รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 24 ฉบับที่ 3ก.ย. 254401 ก.ย. 25441รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1ม.ค. 254501 ม.ค. 25451รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2เม.ย. 254501 เม.ย. 25451รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 25 ฉบับที่ 3ก.ค. 254501 ก.ค. 25451รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 25 ฉบับที่ 4ก.ย. 254501 ก.ย. 25451รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
12345678
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 71
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 Life Cycle Assessment of a Sugarcane Biorefinery Complex in Pakistan / Hafiz Usman Ghani and Shabbir H. Gheewala
2 การกำจัดไซลีนด้วยวิธี Colloidal Gas Aphrons / สมนึก จารุดิลกกุล, นิทัศน์ กมลเดชเดชา และ วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
3 การจัดการความรู้: การประยุกต์ใช้แบบจำลองวรจรความรู้ เซกิ ในสายการผลิตหัวอ่านเขียนในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ / พีรศุษม์ ชัยครองรักษ์ และ วรพจน์ อังกสิทธิ์
4 การจัดการตารางรถขนส่งขาเข้าและขาออกสำหรับศูนย์กระจายสินค้ารูปแบบครอสต็อกในธุรกิจร้านค้าปลีกด้วยวิธีฮิวริสติก / กิตติพงศ์ กิตติถาวรกุล และ สิทธิพร พิมพ์สกุล
5 การจัดการระบบการทำงานของเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสก์อันโนมัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด / สุวรรณชัย ตะกี่ และ วรพจน์ อังกสิทธิ์
6 การจำแนกสายพันธุ์ของข้าวฟ่างหวานที่ปลูกในเขตภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้เทคนิค RAPD / สิริมา วิ่งไวโรจน์ [และคณะ]
7 การดัดแปรแป้งพุทธรักษาด้วยวิธีครอสลิกกิงค์โดยใช้โซเดียมไตรเมทาฟอสเพต / อิสราภรณ์ เอ็มรัตน์ และคณะ
8 การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพโดยรวมที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติและการรับรู้ของบุคลากรในองค์กร: กรณีศึกษาองค์กรด้านการให้บริการ / ชมพูนุท สายพิณ, ธีรวัตร เช้งอาศัย และ ปรารถนา ปุณณกิติเกษม
9 การต้านทานการกัดกร่อนเนื่องจากซัลเฟตของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตจากเถ้าถ่านหิน / วิเชียร ชาลี และ กิรติกร เจริญพร้อม
10 การถ่ายเทมวลสารและคุณภาพของชิ้นน้อยหน่าที่ผ่านการดึงน้ำออก โดยใช้สารละลายออสโมติกในรูปแบบสารละลายผสมของน้ำตาลโอลิโกฟรุคโตส และน้ำตาลมะพร้าว / วิชมณี ยืนยงพุทธกาล, พิชานันท์ ขำขยัน และ สุภลัคน์ แก่นโชติกุล
12345678
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?