ข้อมูลบรรณานุกรม  #107777    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่องวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. [journal]
เลขหมู่ / เลขชั้นวารสารว46.1
หัวเรื่องวิจัย -- วารสาร
 วิทยาศาสตร์ -- วารสาร
 เทคโนโลยี -- วารสาร
ISSN0125-278X
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2520.
เอกสารเชื่อมโยงhttps://www.kmutt.ac.th/rippc/online.htmDouble Click เพื่อดูวารสารฉบับเต็ม
หมายเหตุไม่ได้รับบริจาคตั้งแต่ปี 2562
MJU มี :

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1-2 (มิ.ย. - ธ.ค. 2540)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1-2 (มิ.ย. - ธ.ค. 2541)
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค. - ธ.ค. 2542)
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1(ม.ค. 2543) - ปีที่ 41 ฉบับที่ 4(ต.ค.-ธ.ค.2561) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 41 ฉบับที่ 4(ต.ค.-ธ.ค.2561)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
6106006838ว46.1 ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2561)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6106006588ว46.1 ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2561)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6106007599ว46.1 ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.2561)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6106005968ว46.1 ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.2561)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6106008243ว46.1 ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6106005637ว46.1 ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2560)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6006001700ว46.1 ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2560)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6006001752ว46.1 ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) ฉ2วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
 ว46.1 ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   ได้รับแล้ว
 ว46.1 ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2559)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   ได้รับแล้ว
1234
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1ม.ค. 254301 ม.ค. 25431รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2พ.ค. 254301 พ.ค. 25431รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 23 ฉบับที่ 3ก.ย. 254301 ก.ย. 25431รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1ม.ค. 254401 ม.ค. 25441รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2พ.ค. 254401 พ.ค. 25441รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 24 ฉบับที่ 3ก.ย. 254401 ก.ย. 25441รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1ม.ค. 254501 ม.ค. 25451รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2เม.ย. 254501 เม.ย. 25451รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 25 ฉบับที่ 3ก.ค. 254501 ก.ค. 25451รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 25 ฉบับที่ 4ก.ย. 254501 ก.ย. 25451รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
12345678
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 224
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 Life Cycle Assessment of a Sugarcane Biorefinery Complex in Pakistan / Hafiz Usman Ghani and Shabbir H. Gheewala
2 กระบวนการตัดสินใจซื้อและการกำหนดปัจจัยการบริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การบริโภคแบบยั่งยืนของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา / รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ และ สุภมาส อังศุโชติ
3 กลยุทธ์การตลาดสำหรับการบริหารทางด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ / เพชรพลอย บรรณเกียรติ์ และ ปรารถนา ปุณณกิติเกษม
4 การกำจัดไซลีนด้วยวิธี Colloidal Gas Aphrons / สมนึก จารุดิลกกุล, นิทัศน์ กมลเดชเดชา และ วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
5 การควบคุมไซยาไนแบคทีเรียและย่อยสลายสารพิษไมโครซิสตินโดยแบคทีเรียจากแหล่งน้ำบางแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐวุฒิ หวังสมนึก และ จีรพร เทพเกาะ
6 การคัดเลือกคุณลักษณะสำหรับการจำแนกกิจกรรมของมนุษย์จากข้อมูลโครงร่างโดยใช้เทคนิคการคัดเลือกสองระดับ / ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์
7 การคัดเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบโดยใช้วิธีการ TOPSIS และ ROC : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมร้านอาหาร / กวินภพ ศรีวัฒนานุศาสตร์ และ ปนิทัศน็์ สุรียธนาภาส
8 การจัดการกรีนโลจิสติกส์กับศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย / วีรวัฒน์ มณีสุวรรณ และธนัญญา วสุศรี
9 การจัดการความรู้: การประยุกต์ใช้แบบจำลองวรจรความรู้ เซกิ ในสายการผลิตหัวอ่านเขียนในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ / พีรศุษม์ ชัยครองรักษ์ และ วรพจน์ อังกสิทธิ์
10 การจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร / กองพล ชุนเกาะ และ วชรภูมิ เบญจโอฬาร
12345678910...
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?